Тъй като в версията на Дебиан 6 и Gnome средата 2.30.2  липсва смяна на мак адреса на мрежовата карта в настройки на мрежата можем да конфигурираме това чрез Terminal` а, с няколко команди.

Първо влизаме като root или администратор на системата

&su      <enter>

password:

Пишем това за да ни покаже информация за мрежовата карта

#ip l sh eth0

Трябва да се покаже нещо подобно

root@big-marvel:/home/yaze# ip l sh eth0
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
    link/ether 00:11:22:33:44:55 brd ff:ff:ff:ff:ff

Сега трябва да прекъснем мрежовата активност:

#ip l s eth0 down

Вкарваме нужният мак адрес:

#ip l s eth0 a 00:11:22:33:44:55

Можем да проверим дали се е получило:

# ip l sh eth0

Ако се е променил, трябва да изглежда подобно на този пример:

17: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:11:22:33:44:55 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Пускате мрежата:

#ip l s eth0 up

Готово!

Advertisements